***** Fotoshirt is een bedrijf gespecialiseerd in bedrukkingen van allerlei promotie artikelen *******
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FOTOSHIRT Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen "Algemene Voorwaarden", zijn ongeacht enig andersluidend beding in enig van afnemer of derde afkomstig document van welke datum ook, toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van, respectievelijk met Fotoshirt, hierna te noemen "Fotoshirt". 2. Eventuele door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen slechts dan van toepassing zijn, indien en voor zover Fotoshirt, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk met zodanige toepasselijkheid heeft ingestemd. 3. Door het verstrekken van een opdracht aan Fotoshirt verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Aanbiedingen 1. Alle offertes en opgaven van voorraden, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend. 2. Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten, blijven eigendom van Fotoshirt. Het is de afnemer ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrerende firma's te overhandigen of te tonen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Fotoshirt. Op tentoonstellingen mogen door Fotoshirt geïmporteerde goederen zonder schriftelijke toestemming niet worden geëxposeerd. 3. Fotoshirt is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in de door haar gehanteerde prijslijst, de offerte, factuur of enig ander document of ten aanzien van haar webshop per e-mail door te voeren. De afnemer kan aan de door Fotoshirt ter beschikking gestelde afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten geen rechten ontlenen ten opzichte van Fotoshirt. De aan de afnemer te leveren zaken kunnen van de afbeeldingen, monsters, tekeningen of ander documenten afwijken. Fotoshirt is gerechtigd op ieder moment een vergissing, omissie, fout en dergelijke in de verkoopdocumenten, offerte, prijslijst, factuur of enig ander document binnen een termijn van acht dagen te corrigeren. De afnemer kan aan de onjuiste vermelding geen rechten ontlenen. Artikel 3 Orders 1. Een opdracht tot levering van goederen of tot het verrichten van diensten is voor Fotoshirt slechts bindend, indien deze schriftelijk door Fotoshirt aan de afnemer is bevestigd. 2. Indien de afnemer niet binnen acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaren tegen de inhoud daarvan kenbaar heeft gemaakt bij Fotoshirt, wordt de afnemer geacht onvoorwaardelijk met de orderbevestiging akkoord te zijn gegaan. 3. Orders op aflading worden steeds geacht door Fotoshirt te zijn geaccepteerd en bevestigd onder het voorbehoud van acceptatie door de toeleveranciers van Fotoshirt in het land van herkomst. 4. Werknemers of vertegenwoordigers van Fotoshirt zijn niet bevoegd enige bindende uitspraken te doen omtrent door Fotoshirt geleverde of te leveren goederen, tenzij deze uitspraken door de directie van Fotoshirt schriftelijk zijn bevestigd. Door het aangaan van de overeenkomst bevestigt de afnemer dat hij zich op zulke niet schriftelijk bevestigde uitspraken niet zal beroepen. 5. Overeenkomsten kunnen namens Fotoshirt slechts worden gesloten door de directie van Fotoshirt. Artikel 4 Levering 1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Fotoshirt in acht worden genomen. 2. Overschrijding van leveringsdata of -termijnen door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.. 5. Mocht afnemer de bestelling als express zending willen ontvangen, dan brengt Fotoshirt  hiervoor een toeslag van ad € 30,- in rekening. 6. Indien de levering in gedeelten dient te geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd, waarop deze voorwaarden afzonderlijk van toepassing zijn. 7. Aan afnemers, die zelf goederen aan de magazijnen van Fotoshirt afhalen, worden geen vrachtkosten vergoed. 8. Indien op verzoek van een afnemer het transport plaatsvindt op een andere dan de voor Fotoshirt gebruikelijke wijze, dan zijn de extra vracht-, opslag- en overslagkosten welke hieruit kunnen ontstaan voor rekening van de afnemer. Artikel 5 Eigendomsoverdracht 1. Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan Fotoshirt verschuldigde betalingen - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele toeslagen, renten en kosten - behoudt Fotoshirt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen haar toekomt, zonder enige uitzondering. 2. In gevallen als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zal Fotoshirt gerechtigd zijn om de goederen, ten aanzien waarvan het eigendom is behouden, terstond terug te nemen en deze onder zich te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan (met inbegrip van de betaling van renten, kosten en schaden), of om de goederen op welke wijze ook aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengsten in mindering zullen worden gebracht op het totaal door de afnemer aan Fotoshirt verschuldigde bedrag. 3. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, kan de afnemer de goederen niet verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Slechts in het geval dat de afnemer handelt in de uitoefening van zijn normale beroep of bedrijf is de afnemer gerechtigd de goederen weder te verkopen, te verwerken of te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. 4. Tot het moment dat het eigendom over zal gaan op de afnemer zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer. Artikel 6 Nakoming en ontbinding 1. In geval de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen -waaronder begrepen de gevallen waarin de afnemer in staat van faillissement is verklaard, of het geval waarin hij zijn eigen faillissement, dan wel surséance van betaling, dan wel de toepasselijkheid van de schuldsanering heeft aangevraagd, dan wel dat het bedrijf van de afnemer wordt geliquideerd of dat op andere wijze zijn handelsactiviteiten zijn gestaakt - heeft Fotoshirt het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren of de eigen nakoming op te schorten, zonder uit dien hoofde jegens de afnemer aansprakelijk te zijn voor welke vergoeding dan ook en zonder dat zulks afbreuk kan doen aan de overige rechten die Fotoshirt ter zake mocht hebben. 2 Artikel 7 Prijzen 1. De prijzen van de goederen zullen zijn de prijzen die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst of in de orderbevestiging van Fotoshirt, of - bij gebreke van zodanige vaststelling - de prijzen die door Fotoshirt worden toegepast op het moment van de levering. 2. De prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 3. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande kostprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, accijnzen, vrachtkosten etc. In geval van verhoging van een der genoemde factoren waaronder begrepen verhogingen en toeslagen die aan Fotoshirt door toeleveranciers of fabrikant in rekening worden gebracht, is Fotoshirt gerechtigd de inmiddels overeengekomen prijzen dienovereenkomstig schriftelijk te wijzigen. Artikel 8 Betalingen 1. De betaling voor de goederen c.q. diensten dient steeds vooraf zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. 2. Als plaats van betaling geldt Bemmel. 3. Indien het door de afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van Fotoshirt, zal deze afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.. Alle overige rechten van Fotoshirt uit wanprestatie van afnemer voortvloeiende blijven onverminderd van kracht. Alle invorderingskosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het achterstallig bedrag verschuldigd met een minimum van € 115,-. 4. De afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is vanaf het moment dat deze in verzuim is buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente aan Fotoshirt verschuldigd - welke buitengerechtelijke kosten gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - indien de afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning alsnog aan Fotoshirt het verschuldigde heeft voldaan. 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de betreffende nog openstaande factuur. Artikel 9 Verpakking 1. De goederen worden in een door Fotoshirt te bepalen verpakking geleverd. Tenzij anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs begrepen. De verpakking wordt in geen geval door Fotoshirt teruggenomen. 2. Het aannemen door de posterijen, spoorwegen, bodes of andere vervoerders zonder aantekening op vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was op het moment van verzending. Artikel 10 Reclames 1. Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Fotoshirt te worden gebracht. 2. Reclames wegens manco dienen eveneens 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Fotoshirt te worden gebracht. Reclames wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten door de afnemer op het ontvangstbewijs worden aangetekend. 3. Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van zijn verplichting te betalen overeenkomstig de factuur. 4. Indien de reclame gegrond is, zal Fotoshirt zulks te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Fotoshirt nimmer gehouden. 5. Ten aanzien van de reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. . In de sub 1 omschreven gevallen is elke vordering die Fotoshirt ten laste van de afnemer heeft, ineens en dadelijk opeisbaar. Artikel 11 Garanties 1. De garantieverplichting van Fotoshirt houdt in dat zij de gebreken aan de geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstelt, dan wel vervangt, zulks ter beoordeling van Fotoshirt, mits de afnemer aantoont dat de gebreken zijn opgetreden binnen 8 dagen na levering of geheel of ten dele het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie. 2. Ter zake van de levering van goederen welke onder een fabrieksgarantie vallen, neemt Fotoshirt tegenover haar afnemer slechts die garantieverplichting op zich welke haar eigen fabrikant tegenover Fotoshirt op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. 3. Verdere garanties kunnen slechts op Fotoshirt rusten indien daarvan blijkt uit een door Fotoshirt afgegeven schriftelijke verklaring. 4. Reparatiewerkzaamheden worden door Fotoshirt naar beste weten en kunnen verricht; de deugdelijkheid daarvan wordt uitsluitend door Fotoshirt beoordeeld en Fotoshirt is indien de reparatie niet deugdelijk is verricht slechts gehouden tot een verbeterde prestatie. 5. Goederen welke in verband met een garantie (-verplichting) (-beoordeling) aan Fotoshirt worden geretourneerd dienen franco en voor risico van de afzender aan het magazijn van Fotoshirt te worden afgeleverd. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Fotoshirt ter zake van een overeenkomst is beperkt tot de garantieverplichtingen. 2. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van schade, welke voor de afnemer of voor derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. daden of nalatigheid van personen in dienst van Fotoshirt ter zake van werkzaamheden buiten de werkplaatsen verricht; b. schendingen van octrooi en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan Fotoshirt door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt; c. fouten of verzuimen welke Fotoshirt bij de uitvoering van de opdracht mocht begaan, of van eventuele niet nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer, of van gebreken aan de geleverde goederen. 3. De afnemer is gehouden Fotoshirt te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke door Fotoshirt mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vordering van derden op Fotoshirt ter zake van de in dit artikel genoemde gevallen. Voor fouten, nalatigheden enz. in de door Fotoshirt uitgebrachte voorstellen en/of adviezen en leveringen is Fotoshirt nimmer aansprakelijk. 4. In ieder geval is iedere aansprakelijkheid van Fotoshirt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Artikel 13 Overmacht Gevallen van overmacht, met inbegrip van het geval van oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, storingen in toelevering en transport, overheidsbesluiten of maatregelen (ongeacht of de vorenbedoelde gevallen betrekking hebben op het bedrijf van Fotoshirt of van haar toeleveranciers of fabrikanten) zullen de leveringsverplichtingen van Fotoshirt jegens de afnemer opschorten voor zover en voor zolang als de toestand van overmacht zal voortduren. In zulke gevallen zal Fotoshirt gerechtigd zijn om zonder rechterlijke tussenkomst de verkoopovereenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren, zonder dat op Fotoshirt Top jegens de afnemer voor deze ontbinding of de gevolgen daarvan aansprakelijkheid zal rusten. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Fotoshirt van toepassing. 2. Alle geschillen zullen worden gebracht in de eerste aanleg voor bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem
 

Contact gegevens

Fotoshirt
Nijverheidstraat 50
6681 LN Bemmel
Tel: 0481 421151
Mob: 06 50505437

Complete prijzen

Voor alle soorten bedrukkingen
Elk artikel is inclusief 1 bedrukking
Dat is naar eigen keuze voor of achter
Of tegen meerprijs voor en achter

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop